لنز طبی

لنزهای بدون رنگ روزانه، فصلی و سالانه

لنز جانسون ACUVUE طبی فصلی

155,000 تومان

لنز روزانه بایوترو بوش اند لومب bio true

از 238،000 تا 654،000

لنز روزانه جانسون ACUVUE Oasys

از 126،000 تا 378،000

لنز روزانه جانسون مرطوب ACUVUE Moist

از 104،000 تا 312،000

لنز سیلسافت SILSOFT

3,500,000 تومان

لنز طبی بوش اند لومب اولترا فصلی Ultra

330,000 تومان

لنز طبی بوش اند لومب سافلنز روزانه Soflens

155,000 تومان

لنز طبی روزانه آکوویو ACUVUE Oasys

348,000 تومان

لنز طبی سالانه سولکو SL38

410,000 تومان

لنز طبی سالانه فوکسون FOXCON

735,000 تومان

لنز طبی سالانه کلیرویژن Clear Vision

420,000 تومان

لنز طبی سالانه نئوکاسمو Neo Cosmo

208,000 تومان

لنز طبی فصلی اویرا ویتالیتی Avaira Vitality

145,000 تومان

لنز طبی فصلی ایراپتیکس Airoptix

385,000 تومان

لنز طبی فصلی ایرسافت Airsoft

490,000 تومان

لنز طبی فصلی بایوفینیتی Biofinity

300,000 تومان

لنز طبی فصلی بوش اند لومب پیورویژن ۲

325,000 تومان

لنز طبی فصلی بوش اند لومب سافلنز ۵۹

165,000 تومان

لنز طبی فصلی بیوند Beyond

120,000 تومان

لنز طبی فصلی زایس ZEISS

308,000 تومان

لنز طبی فصلی سولکو Queen’s M1 Yal

195,000 تومان

لنز طبی فصلی سولکو ایرهیدرا Airhydra

385,000 تومان

لنز طبی فصلی کلیر لب Clear 55A

105,000 تومان

لنز طبی فصلی هیدروسافت نمره مثبت Hydrosoft

366,000 تومان

لنز طبی فصلی هیدروسافت نمره منفی Hydrosoft

336,000 تومان

لنز طبی فصلی هیدروسی مارشال HydroSi

لنز مورنینگ کیو سالانه Morning Q

560,000 تومان

لنز مورنینگ کیو فصلی هایدروژل

238,000 تومان